NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Vítáme vás v naší sekci nejčastějších dotazů. Najdete zde rychlé a jasné odpovědi na otázky týkající se našich služeb a produktů. Usnadněte si hledání informací a získání potřebných detailů.

Produkty se symbolem „M“ jsou cejchovatelné váhy s ES prvotním ověřením od výrobce v ceně. Váhy s tímto symbolem jsou ověřeny – ocejchovány pro obchodní vážení. Poplatek za cejchování je započítán v ceně váhy. Hmotnostní údaj může být použit pro výpočet ceny za zboží zákazníkovi.

Produkty se symbolem „OIML“ jsou cejchovatelné váhy bez ES prvotního ověření. Váhy s tímto symbolem je možné ověřit – ocejchovat pro obchodní vážení. Poplatek za cejchování není započítán v ceně váhy. Hmotností údaj může sloužit pro kontrolní vážení.

Kalibrace je podle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník) činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.

Soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Váhy jsou označeny tímto symbolem , rokem ověření a číslem notifikované osoby.

Ověřovací perioda – dvouletá, nebo po opravě stan .měřidla (následné ověření stanoveného měřidla).

Kalibrace a ověření vycházejí prakticky z velmi příbuzných postupů. Rozdíl spočívá v tom, že při ověření se zkoumá shoda metrologických vlastnosti těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami. Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem. Obě činnosti jsou formou metrologické návaznosti měřidel.

Měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích.

Návaznost je vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen vztah k národním nebo mezinárodním etalonům prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání s uvedením příslušných nejistot. V podstatě se jedná o zařazení daného měřidla do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality.

Nejistota měření je parametr vztahující se k výsledku měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, které je možné přiřadit k měřené veličině.